ඉබෝලා (Ebola)

ඉබෝලා කියල කියන්නේ වෛරස් ආසාදනයක්. ඒක ඇතිවන්නේ Filoviridae කියන වෛරස් කාණ්ඩය තුල ඇති වෛරසයකින්. දැනට එසේ මෙම රෝගය ඇතිකරන වෛරස…

කවසාකි රෝගය (Kawasaki Disease)

මොකද්ද මේ අසනීපය?කවසාකි අසනීපය කියන්නේ බොහෝවිට වයස අවුරුදු 5 ට වඩා අඩු දරුවන්ට වැළදෙන, ශරීරයේ රුධිර වාහිනී වල ඇතිවන තත්වයකි…

error: Content is protected !!