ඕටිසම් (Autism spectrum disorder)

ඕටිසම් කියල කියන්නේ දරුවන්ගේ ස්නායු වර්ධනයේ ආබාධයක් වන අතර එය මුලිකවම සමාජ කුසලතා සහ කථා කිරීමේ අභියෝග එක්ක දකින්න ලැබෙන…

ඉබෝලා (Ebola)

ඉබෝලා කියල කියන්නේ වෛරස් ආසාදනයක්. ඒක ඇතිවන්නේ Filoviridae කියන වෛරස් කාණ්ඩය තුල ඇති වෛරසයකින්. දැනට එසේ මෙම රෝගය ඇතිකරන වෛරස…

error: Content is protected !!