දියවැඩියාව

දියවැඩියාව (Diabetes mellitus) කියන්නේ මොකද්ද?

දියවැඩියාව ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවන්හි අක්‍රමිකතාවයක් නිසා රුධිරයේ ග්ලුකොස් මට්ටම ඉහළයාම නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයකි (සින්ඩ්‍රෝමයකි).මෙය ඇතිවන්නේ සිරුර තුළ ඉන්සියුලින් නැමැති…

error: Content is protected by Dosthara.lk