ඔබගේ වෛද්‍ය හමුව ස්ථිරයි

ඔබගේ වෛද්‍ය හමුව ස්ථිරයි

මේ ගැන විස්තර සදහන් email පණිවිඩයක් ඔබ වෙත ඒවා ඇත. එම email පණිවිඩය ඔබගේ spam ෆෝල්ඩරයේද පරීක්ෂා කරන්න.

එසේම ඔබගේ වෛද්‍ය හමුව ස්ථීර කරමින් ඔබ ලබා දුන් දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක්ද ලැබෙයි.

ඔබට එම Email පණිවිඩය ලැබී නොමැති නම් – Click here

error: Content is protected by Dosthara.lk