ඔබගේ වෛද්‍ය හමුව ස්ථිරයි!

මෙම වෛද්‍ය හමුව පැවැත්වෙන්නේ Zoom තාක්ෂනය හරහා වන අතර ඒ සදහා තොරතුරු ඇති E-mail පණිවිඩයක් ඔබ අපට ලබා දුන් ඊ ලිපිනයට තව සුළු මොහොතකින් ලැබෙයි.

නොමිලේ සපයන මෙම සේවාව හා එක්වූ ඔබට ස්තුතියි!

Dosthara.Com

error: Content is protected by Dosthara.lk