ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැටළුව වීඩියෝ හමුවකින් විසදාගන්න.

මුලින්ම වෛද්‍යවරයා තෝරන්න. ඉන්පසු දිනය සහ වෙලාව තෝරන්න. ඉන්සපු විනාඩි 15ක් සහිත වීඩියෝ හමුව ස්ථිර කරන්න. ඉන්පසු ඔබගේ නම සහ දුරකථන අංකය ඇතුලත් පෝරමය පුරවන්න. ඔබගේ හමුව ස්ථිර වූ විට ඒ ගැන සදහන් email පණිවිඩයක් ඔබට ලැබෙයි.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by Dosthara.lk