වීඩියෝ consultation පටන්ගන්නේ කොහොමද

මුලින්ම ඔබට ඒවා ඇති ඊ-මේල් පණිවිඩය බලන්න. මෙහිදී ඔබට ඊ-මේල් පණිවිඩ 2ක් ලැබෙයි. එකක් ඔබගේ හමුව ස්ථිර කරමින්, අනෙක ඔබට මෙම මෙම හමුව කිරීමට ඇති link එක එවමින්.

ඔබගේ හමුව ස්ථිර කරමින් එවන ඊ-මේල් පණිවිඩය

ඔබගේ හමුවට විනාඩි 5කට පමණ පෙර එම ඊ-මේල් පණිවිඩයේ link එක click කරන්න. Google Chrome භාවිතා කරමින් එම link එක click කරන්න. එවිට ඔබට මෙවැනි තිරයක් දිස් වෙයි. එහි YES click කරන්න. ඔබට Yes click කරන්න අතපසු වුනා නම් නැවත ඊ-මේල් පණිවිඩයේ link එක click කරන්න

වීඩියෝ ඇමතුම ඔබට ලබා ගන්නා විට එය answer කරන්න.

 

error: Content is protected by Dosthara.lk