වීඩියෝ Appointment එකක් ලබා ගන්නා ආකාරය

මුලින්ම ඔබගේ වෛද්‍යවරයා select කරගන්න

දැන් ඔබට වෛද්‍ය හමුව අවශ්‍ය දිනය select කරගන්න

ඉන්පසු එම හමුව සදහා වෙලාවක් වෙන් කරගන්න.
එම වෙලාව select කර ගත් පසු ඔබව ගෙනයන ස්ථානයේ General Practice Select කරන්න.
දැන් Next click කරන්න

දැන් මෙම පිටුවේ ඇති තොරතුරු පුරවන්න. මෙහි ඇති Payment Method සදහා ඔබට කිසිවක් තේරීමට නොමැති අතර අවසානයේ Book ලෙස සදහන් button එක click කරන්න

දැන් Open යන්න click කරන්න

දැන් දැක්වෙන තිරයේ ඇති තොරතුරු පුරවන්න. මෙහිදී මුලින් ඔබ ලබා දුන් නම, ඊ-මේල් සහ අංක 10කින් සමන්විත ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය නැවත පුරවන්න.

දැන් මෙම සේවාව නොමිලේ ලබා ගැනීමට Free Service යන්න තෝරා Place order click කරන්න
දැන් ඔබට මෙවැනි තිරයක් දිස්විය හැකි අතර එහි Leave යන්න click කරන්න

දැන් ඔබගේ හමුව ස්ථිර වූ බව ඔබට දන්වන තිරය දිස්වෙයි

ඔබ ලබා දුන් ඊ-මේල් ලිපිනයට අවශ්‍ය තොරතුරු සදහන් පණිවිඩයක් ලැබෙයි.
error: Content is protected by Dosthara.lk